Ma 2021.03.01. Albin névnapja van.

Termékek


Adatvédelmi nyilatkozat - GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) az EU Általános Adatvédelmi Rendelet alapján

A Törvénynek megfelelően az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is, köztük az Érintett adatainak hozzáférési jogára is.

Ki kell emelni, hogy a GDPR hatálya alá csak a természetes személyek adataira vonatkozó adatkezelések  tartoznak, így az nem vonatkozik jogi személyek  és  egyéb  vállalkozások adatainak  kezelésére. A személyes adat fogalmát  a  rendelet 4. cikk 1. pontja így határozza meg:  „azonosított  vagy azonosítható természetes  személyre  vonatkozó  bármely információval, azonosítható az a természetes  személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható".

   

 Megfogalmazások

1,      Vásárló / Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 

2,      Személyes adat: a Vásárlóval / Érintettel kapcsolatba hozható adat - Jelen esetben: név,  számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím - egyéb esetekben  - azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret - a beazonosítás alapján levonható következtetés a Vásárlóval kapcsolatban.

2/1   Különleges adat:

a) faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

3,      Hozzájárulás: megfelelő tájékoztatás után a Vásárló / Érintett saját akaratának és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

4,      Tiltakozás: az Vásárló / Érintett kérelme, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti.

 

5,      Adatkezelő: az a vállalkozás, jogi személy, Webáruház (jelen esetben a Horizont Globe Kft.) amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, a GDPR rendeletnek megfelelően az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja és betartja, vagy az általa megbízott Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

6,       Adatkezelés:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Jelen esetben a Vásárló/Érintett következő személyes adata kerül kezelésre: név, számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím. Lásd fent, 2. pont.

 

7,      Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

8,       Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi, jelen esetben a DPD Hungária Kft.

 

9,        Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele a Vásárló hozzájárulásával egyetemben

 

10,      Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

 

11,      Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett

 

12,      Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi

 

13,      Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges (az elfeledtetéshez való jog)

 

14,      Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

 

15,       Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

 

16,     Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

 

17,      Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

18,      Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

19,      Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

20,      Adattakarékosság: A személyes adatok kezelése az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 

21,     Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 

22,     EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

 

23,    Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

Az adatkezelés végző személy neve, elérhetősége:

Horizont Globe Kft.

H-6722 Szeged, Attila u. 12.

Levélcím: H-6713 Szeged, Pf.: 240

Adószám: 11957315106

E-mail: info@globenails.hu

Cégj. sz.: 06-09-006709  Csongrád Megyei Cégbíróság

 

….továbbiakban „Adatkezelő”

 

Adatkezelés célja, jogi iránya

-          a megrendelés teljesítése,

-          a "jelszó" az Érintett biztonságos belépését szolgálja,

-          a számlázás lehetővé tétele,

-          a termékek kiszállítása,

-          kapcsolattartás,

-          a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és

-          ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: a Törvény, és a Vásárló / Érintettek hozzájárulása, magánszemély vagy jogi személy számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatai.

 

A kezelt adatok köre:

-          Magánszemélyek esetén név, telefonszám, számlázási és szállítási cím, e-mail cím,

-          Jogi személyek esetén jogi személy neve, számlázási és szállítási adatai, adószám,

A Horizont Globe Kft. mint Adatkezelőhöz a webáruházban lebonyolított termékvásárlás miatt és a webáruházon keresztül történő adatok beérkezése önkéntesen, a Vásárló személyes adatai a megfelelő tájékoztatása után és a Vásárló saját döntése alapján kerül sor. Megrendelés előtt, a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a webáruházban történő vásárlás során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek, melyet személyes döntése alapján a megfelelő négyzet kijelölésével elismer. A Vásárló döntheti el, hogy a termék megrendelés, feldolgozás után személyes adatait tároljuk vagy az adatkezeléshez kapcsolódó jogát itt is érvényesítheti, hogy a vásárlástól számított 20. napon törlésre kerüljenek.

A webáruház általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint (jelenleg a 2013. évi V. törvény) a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokról kizárólag, az azt megadó személy Vásárló / Érintett szerződő fél felel. E-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta oldalunkon.

Az adatkezelő a Vásárló / Érintett által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag az Érintett kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, vagy egyéb esetekben kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - rendelete jogi alapuló célból elrendeli.

Az Adatkezelő a Törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megteszi a szükséges technikai és egyéb intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Cikk 32.

A Vásárló / Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését, módosítását

- személyes adatainak - a Törvény általi kötelező adatkezelés kivételével - törlését

 A Vásárló / Érintett kérelmére az adatkezelő, elektronikus csatornán ingyenesen tájékoztatást ad az Érintettnek a kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek - Érintett - jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Az adatokat elsődlegesen Cégünk munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem tesszük közzé, harmadik személy részére nem adjuk át.

Cégünk a megrendelések kiszállítása érdekében adatfeldolgozót (futárcég) vesz igénybe, melyhez a Vásárló / Érintett megrendelésével hozzájárul, hogy csomagját, termékvásárlási igényének érvényesítése céljából, kézhez tudja kapni. Ennek hiányában nem teljesíthető a megrendelés és a szállítás.

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan Adatfeldolgozót vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és a Vásárló/Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Cikk 28.

Cégünk az Adatfeldolgozó adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A DPD csomagszállító partner a szolgáltatások teljesítése során kezelik a szolgáltatást megrendelő eladói és vevői felhasználók szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatait, amely adatkezelésre saját adatvédelmi tájékoztatójuk rendelkezései irányadó. A tájékoztatók elérhetővé válnak az Érintett részére a szállítási szolgáltatások megrendelését megelőzően.

Adatfeldolgozó megnevezése:

Név: DPD Hungária Futárpostai és Csomagküldő Szolgáltató Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-888141

Adószám: 13034283-2-42

E-mail: dpd@dpd.hu

Tevékenység: futárszolgálat

Telefonszáma: 06/1 501-62-00

A fentieken túl a Vásárlóra / Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott indokban, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A Vásárló / Érintett közvetlenül az Adatfeldolgozótól is kérheti személyes adatai törlését.

Az Adatkezelő és a szállító cég között írásos szerződés áll fent.

 

 Az adatkezelés időtartama, módosítása, törlése

Cégünk, mint Adatkezelőnél, így a Webáruházban regisztráció során vagy regisztráció nélküli vásárlás esetén,  a  megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik, és a Vásárló kérelmére történő törléséig tart, vagy az utolsó vásárlást követően  1 év múlva töröljük. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérés e-mailben való elküldését követően kerülhet sor.  Ez esetben az adatok törlését a kérelem beérkezését követően mihamarabb, de legfeljebb 30 napon belül teljesítjük.

A személyes adatot törölni kell, ha

-              kezelése jogellenes,

-              a Vásárló / Érintett - a Törvény 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri,

-              az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

-              az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

-              azt a Bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A jelen szabályzat szerinti személyes adat módosítására, törlésére vonatkozó nyilatkozat írásban teendő meg a következő e-mail címen: info@globenails.hu

1, Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-          A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

-          az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

-          az Érintett a 1. cikk - A tiltakozáshoz való jog - 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

-          a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

-          a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

-          a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor,

2, Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Fenti adatvédelmi törlési tájékoztató és szabályzat nem érinti a Jogszabályban (pl. a számlázási, számviteli jogszabályokban 2000. évi C. törvény 169. § 8 év megőrzési kötelezettséget ír elő) meghatározott adatmegőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

 Az adatkezelés helyes magatartására vonatkozó elvek

1,      Adatok csak a GDPR rendelet irányelvei alapján tisztességesen, törvényesen a Vásárló szabad akarata alapján kezelhető és dolgozható fel

 

2,      Adatokat csak a GDPR-ben meghatározott módon és törvényes célra tárolható, és attól eltérő módon nem használható fel

 

3,      Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

4,     Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)

 

5,     A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

 

6,     Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság.

 

7,    Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

 

8,     Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság).

 

9,     Adattárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

10,    Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

11,    Az adatkezelő felelős a megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság).

 

Hírlevél

Hírlevél Adatkezelés célja, jogi iránya

- A Vásárló/Érintett feliratkozásával kéri és egyben hozzájárul, hogy az elektronikus csatornájára a termékekkel kapcsolatos információkat, akciókat, újdonságokat e-mail értesítés formájában megkapja.

- Kezelt adatok: név, e-mail cím

Az Adatkezelő (webáruház) lehetővé teszi a Vásárló / Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. Cégünk a hírlevél igénybevétele során a Vásárló / Érintett által megadott, fent leírt adatokat kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Leiratkozását megteheti e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató az Érintett részére további hírlevelet nem küld.

A Hírlevél feliratkozás során, a megadott elektronikus levélcímekre termék ajánlatot tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

Hírlevélre külön feliratkozás szükséges, melyet az Érintett önszántából indít és készít el.

 

Kiegészítések, jogok

Jelen szabályzat és az alapján a megrendelés előtt a Vásárló / Érintett önszántából elfogadja az új GDPR rendeletet, amely elválaszthatatlan részét képezi a két fél között létrejött szerződésnek, elolvasásával és elfogadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen nyilatkozatban, valamint a regisztrációkor, vásárláskor megadott személyes adatait kezelje.

A Vásárló / Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlás és regisztráció során megadott személyes adatait az adatkezelő más szervezetek (a szolgáltatás teljesítésében közreműködő futárpostai szolgáltatók, szállítást végző jogi személyek) részére továbbítsa. Az Érintett bármikor kérheti az Adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, vagy azok törlését. Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a Vásárló / Érintett felelős.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és a Polgári Törvénykönyv (jelenleg a 2013. évi V. törvény) tartalmazza, ennek keretében az érintett a Törvényben foglalt jogainak sérelme esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslatok és hatósági jogérvényesítés:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

Vonatkozó jogszabály: A Törvény és annak 52. § (1) bekezdése.

Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzatot bármikor, egyoldalúan, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően módosíthatja. Az érintettek a honlap szolgáltatásainak módosítása (ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzat) hatályba lépését követő használatával a módosítást kifejezetten elfogadják.

 

Süti, Cookie információ

HTTP-sütik kezelése és célja

A www.globenails.hu weboldal kis adatcsomagokat (HTTP-sütiket) ment a látogató számítógépére annak érdekében, hogy a weboldalon történő böngészést kényelmesebbé tegye, az állapotmentes böngészést állapothoz kösse, követhetővé tegye az oldalak közötti navigációt, azonosíthassa a különböző felhasználói tevékenységeket és a böngészési munkameneteket.

A www.globenails.hu weboldalhoz aktuálisan mentett HTTP-sütik:

    PHPSESSID

    pm_ac_accepted

    SESSIONID

Fontos: a fenti felsorolás az aktuális állapotot tükrözi. A sütik értékei megtekinthetők a böngésző súgójában található útmutatás segítségével. Amennyiben a használat során kíváncsi vagy a később mentett HTTP-süti adatra is, látogass vissza erre az oldalra, vagy tájékozódj a böngésző súgójában található információk alapján.

A külső szolgáltatók (pl.: Google, Yahoo, Facebook) által létrehozott HTTP-sütik felhasználási céljáról a szolgáltató weboldalán tájékozódhatunk.

Információ a böngészőben használható HTTP-sütiről és néhány alkalmazási területéről

A böngészés során a weboldalalak úgynevezett sütiket hozhatnak létre, melyet az éppen használt böngésző a felhasználó számítógépén tárol.

Ezen információ alapján az adott weboldal azonosíthatja a számítógépet, vagy az adott felhasználót. Fontos tudni, hogy önmagában a süti nem alkalmas azonosítására, csak olyan körülmények között, ha speciális (a weboldal számára azonosítható) információkat tartalmaz, melyek alapján összekapcsolható a felhasználói aktivitással, vagy egyéb böngészési tevékenységgel. A süti segítségével a weboldal beazonosíthat a felhasználóról tárolt adatot, felhasználói tevékenység sorozatot, böngészési navigációt.

Az alkalmazásának talán a legelterjedtebb (és talán a legismertebb) esete a felhasználó bejelentkezések kezelése egy adott weboldalra vagy webáruházba. Lássuk ezt röviden egy példával szemléltetve:

Amikor egy felhasználó bejelentkezik egy űrlapon keresztül (például felhasználónév és jelszó megadásával), akkor ezzel saját adatokat ad meg, vagy saját adatok elérését teszi lehetővé (mivel regisztráció során vélhetőleg privát adatokat adott meg, illetve maga a felhasználónév és jelszó is privátnak tekinthető). A bejelentkezés során a böngésző egy HTTP-sütit hoz létre (a weboldal utasítására), melyben olyan információt tárol le, amivel a további böngészéskor az adott látogatót azonosítani tudja. A későbbiekben ezt az információt olvassa ki minden egyes oldal betöltődéskor, és ez alapján tudja, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve, következésképpen azonosítja.

Egy adott süti az alábbi adatokat tárolhatja:

    A süti elnevezése: Ez egy tetszőleges szöveges név, mellyel az adatot a weboldal azonosíthatja, lekérdezheti, módosíthatja a tartalmát.

    A süti értéke (tartalma): Tetszőleges alfanumerikus karaktersorozat, azaz tetszőleges szöveg. A hossza általában korlátozott, a korlátozás mértékéről internetes forrásokból tájékozódhatunk (mivel ez böngésző verziónként eltérő lehet, itt ennek részletezésére nem térünk ki, illetve a magyarázat szempontjából nem releváns).

    Lejárat ideje: A lejárat ideje lehet egy meghatározott jövőbeli időpont, de ha nincs definiálva, akkor a böngésző munkamenet idejéig érvényes. Böngésző munkamenet kapcsán érdemes odafigyelni, hogy a legtöbb böngésző egy munkamenetet az összes böngészőpéldány bezárását követően szünteti meg, azaz ha megnyitunk több böngészőablakot (nem inkognitó módban és nem kérjük a böngészőt új munkamenet indítására), akkor a megnyitott ablakok azonos munkamenethez fognak tartozni. Ha ezek közül az egyikben meglátogatunk egy weboldalt, mely sütit ment a számítógépünkre időkorlát nélkül, akkor az nem szűnik meg azzal ha ezt bezárjuk, hanem csak akkor ha az összes böngészőpéldányt bezártuk.

    Útvonal: A weboldal címben megjelenő útvonal, mely alatt a süti adata elérhető (más címről nem érhető el, csak a megadott címen belül).

    Domain: A weboldal domain neve.

    Biztonságos: A süti titkosított-e.

A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Az egyes (legnépszerűbb) böngészők cookie kezelésével kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:

   • Chrome - Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

   • FireFox - Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

   • Internet Explorer - Cookie-k törlése és kezelése: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

   • Safari - Sütik és webhelyadatok kezelése: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

   • Opera - Sütik: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html 

 

Külső szolgáltatók által mentett sütik kezelése

A weboldalak többsége integrálódik külső szolgáltatókkal (nagyvállalatok webes rendszereivel) annak érdekében, hogy használják az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Ilyen szolgáltató például a Google, Facebook, Yahoo, Instagram (mely listát még hosszasan lehetne sorolni). Ezen szolgáltatók az integráció következtében az adott weboldal meglátogatásakor szintén sütiket mentenek, kezelnek a számítógépünkön, mellyel nyomon tudják követni tevékenységünket. Fontos tehát tudni, hogy egy ilyen szolgáltatást biztosító vállalat ezen adatokból pontosan tudhatja, hogy milyen weboldalt látogattunk (amennyiben integrálódott az adott weboldalhoz).

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai, statisztikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a https://www.google.com/analytics/ címen nyújt részletes felvilágosítást.

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlapon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen Adatkezelő felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

Kezelt adatok köre: Analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a cookie jellegétől függően változó

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

Az alábbi linken érhető el a Google Analytics vonatkozó szabályzata és tájékoztatója:

A Google Analytics által használt cookie-k: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu 

A szolgáltatók által tárolt adatokkal kapcsolatban részletesebben tájékozódhatunk a szolgáltató weboldalán található adatkezelési tájékoztatóból.

A sütik alapvetően hasznos adatcsomagok, mellyel a weboldal kényelmi szolgáltatásokat biztosít a látogató részére, azonosítja és állapotfüggővé teszi a böngészést.

 

HTTP-süti tiltása

A böngészők lehetőséget biztosítanak a HTTP-süti tiltására és egyedi törlésére is. Az ezzel kapcsolatos információkról a böngésző súgójából és dokumentációjából tájékozódhatunk. Amennyiben letiltjuk a sütiket, előfordulhat, hogy a tiltással érintett weboldal bizonyos részei nem fognak megfelelően működni.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, továbbá módja van bármikor az engedélyét visszavonni, az egyedi azonosító jelet törölni, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el az Érintett, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, a következő elektronikus levélcímen kaphat tájékoztatást: info@globenails.hu

 

Magyarország, 2018. 05. 25.

 

Készítette: I-Design Studio | www.i-design.hu | Minden jog fenntartva! | Weboldal üzemeltető